Σκοποί και μέσα συλλόγου

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

 

Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοποί του Συλλόγου είναι :

 

 1. η σύσφιξη και διατήρηση των κοινών εκπαιδευτικών, μορφωτικών, πολιτιστικών και παροικιακών δεσμών και μνημών που συνδέουν τα μέλη,
 2. η προώθηση της Ελληνοαιγυπτιακής φιλίας και συνεργασίας, ιδιατέρως στους μορφωτικούς και πολιτιστικούς τομείς,
 3. η στήριξη και συνδρομή του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού έργου της Αμπετείου Σχολής που λειτουργεί στο Κάιρο,
 4. η στήριξη και συνδρομή του ελληνικού και ορθοδόξου έργου της εποπτεύουσας τη Σχολή Ιεράς Μονής και Αρχιεπισκοπής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά,
 5. η συναντίληψη και ενθάρρυνση των μελών στη ζώσα και δρώσα επαγγελματική και κοινωνική παρουσία και πρόοδό τους (στις χώρες όπου διαβιούν), καθώς και
 6. η με κάθε σύννομο τρόπο προσπάθεια για τη διατήρηση και συντήρηση των εθνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών παραδόσεων, των παλαιών και νεωτέρων Ελλήνων, εξ Αιγύπτου προερχομένων και πανταχού της γης ευρισκομένων. 

 

ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 

 

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, μεταξύ άλλων, ο Σύλλογος :

 

 1. διατηρεί στην Αθήνα γραφεία,
 2. οργανώνει διαλέξεις, εορτές, εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις,
 3. προβαίνει σε εκδόσεις ή/και συνδράμει αυτές,
 4. χορηγεί υποτροφίες ή/και χορηγίες,
 5. συμπράττει και συνεργάζεται με το "Ίδρυμα Όρους Σινά" στην Αθήνα και με την ίδια την Αμπέτειο Σχολή, κυρίως μέσω της Εφορείας της,
 6. συνεργάζεται με τα λοιπά Ελληνικά Αιγυπτιωτικά και άλλα σχετικά σωματεία που λειτουργούν στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, καθώς και με άλλους δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς, της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου, και
 7. μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή θυγατρικά σωματεία, (μη κερδοσκοπικού πάντα σκοπού), στην ημεδαπή ή /και την αλλοδαπή, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε το καταστατικό του συλλόγου.